"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


Аневризма на ухото на ляво предсърдие

дата : 05.02.2012


Виолета Грудева
Весела Стойнова
Клавдия Патрикова


отделение по образна диагностика, болница Света Екатерина, София, 1431

violetagroudeva@gmail.com


Ключови думи: аневризма на ухо на ляво предсърдие, КТ на сърце


Клиника: Представяме случай на млада жена на 37г насочена към клиниката ни с оплаквания от епизоди на сърцебиене с давност от няколко години. Оплакванията зачестили в последните месеци.Физикалният преглед показа запазено общо състояние, тахикардияПроведената електрокардиограма установи аритмична сърдечна дейност.Не бяха открити отклонения в лабораторните показатели.Пациентката не съобщи за съпътстващи заболявания


Образни изследвания:

Рентгенографията на бял дроб и сърце показа разширена медиастинална сянка с проминиращ контур на ляво предсърдиеПри пациентката се направи ехокардиография, която откри формация към латералната стена на ляво предсърдие стенодопирна с перикардаПациентката беше насочена към компютър томографско изследване за диагностично уточняване.Проведохме КТ на сърце с 320 срезов апарат Aquillion ONE, Toshiba. Параметрите на скенирането влючваха обемно скениране с проспективно ЕКГ тригериране. Използвахме 60 мл контрастна материя със скорост на инжектиране 5мл/мин. Дебелина на среза - 0,5мм и интервал 0,25мм. Визуализира се аневризма на ухото на ляво предсърдие с размери 60 x 48 x 50 mm. В областта на аневризмата се откри дефект в изпълването като белег на тромбоза. Не де установиха данни за левокамерна компресия. Перикардът беше интактен. Не открихме значими стенози на коронарните артерии, клапният апарат беше интактен


Окончателна диагноза: аневризма на ухото на ляво предсърдие


Дискусия:

Аневризмите на ухото на ляво предсърдие са изключително редки. В литературата открихме описани около 50 случая.Аневризмалните разширения на ухото на ляво предсърдие могат да са както вродени, така и придобити. Вродените от своя страна са интраперикардни при интактен околен перикард и екстраперикардни, съпроводени с дефект в перикардната торбичка в съседство и хернииране на лявото сърдечно ухо.Придобитите най- често са асоциирани с общо предсърдна дилатация в резултат на патология на митралната клапаВъпреки вродения характер на състоянието клинично се проявява не по-рано от 2ро – 3то десетиление. Най-честата изява е на суправентрикуларна тахиаритмия. При някои пациенти протичането е асимптомно.Усложненията са свързани със системен тромбемболизъм.Ехокардиографията обикновено поставя диагнозата. КТ и МРТ помагат при диференциално диагностично уточняване и при предоперативното планиране.Поведението при аневризмално разширение на ухота на ляво предсърдие: препоръчва се оперативна резекция на аневризмата с оглед предотвратяване на аритмията и системния емболизъм


Диференциална диагноза:

При КТ изследване диагнозата аневризма на ухото на ляво предсърдие се потавя лесно и не предсавлява диференциално диагностична трудност. Диференциалната диагноза при първоначалната оценка на състоянието с конвенцинална рентгенография или ехокардиографиятя включва перикардна киста, вроден дефект на перикарда, пороци на митрална клапа


Какво да запомним:

Мултидетекторната компютърна томография е изключително ефективен метод за диагностициране на аневризма на ухото на ляво предсърдие. КТ дава добра представа за пространственото отношение на предсърдието и околните структури, визуализира добре тромби в кухината на аневризмата и подпомага предопративното планиране


Библиография:

1.Smeglin A., Merchan J., Johnstone M., Pastore J., Giant Left Atrial Appendage, Circulation 2008, 118, 2393-23942.Pome G., Pelenghi S., Grassi M., Vignati G., Pellegrini A., Congenital Intrapericardial Aneurysm of the Left Atrial Appendage, Ann Thorac Surg 2000, 69, 1569-15713.Munarriz A., Escribano E., Uchaga A., Olaz F., Beunza M., De la Fuente A., Cantabrana S., Sola T., Congenital Aneurysm of the Left Atrial Appendage, Eur J Echocardiogr 2008, 9 (1), 152- 1544.Mathur A., Zehr K., Sinak L., Rea R., Left Atrial Appendage Aneurysm, Ann Thorac Surg 2005, 79, 1392-13935.Kiaii B., Doll N., Kuohl M., Mohl F., Minimal Invasive Endoscopic Resection of a Giant Left Atrial Appendage Aneurysm, Ann Thorac Surg 2004, 77, 1437-14381

2