"Стремежът към качество не е действие. То е начин на живот"


Аристотел


COVID-19 и рак на панкреаса: това, което не видяхме

дата : 04.06.2020


* ** Д-р Орлин Златарски
*Д-р Калояна Калева
*Проф. Галина Кирова-Недялкова


*Клиника Образна Диагностика, Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница , гр. София ** Спешно Отделение, Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница, гр. София

e-mail: o.zlatarski@hotmail.com


Ключови думи: COVID-19, КТ на гръден кош, онкология


Клиника: 68 годишен мъж, диагностициран с карцином на панкреса и известни метастази в черния дроб постъпва в Отделение по Медицинска Онкология за провеждане на курс химиотерапия и КТ на торакс, абдомен и пелвис за първоначално стадиране на заболяването. При постъване с оплавкания от лесна уморяемост и безапетитие, развиващи от няколко месеца. Без динамика на оплакванията до момента на скенриането - афебрилен със Сат. О2 95%.


Образни изследвания:

Следната находка се установи от КТ на гръден кош:Фигура 1: КТ на гръден кош (А-D; краниално към каудално) Дифузни зони тип матово стъкло с оформящи се малки зони на периферни консолидации. Уплътняване на интерлобуларните септи. Плеврален излив вляво. Неравномерни нодуларни уплътнявания на плевралните листове с фиброзни промени предимно базално - като израз на пулмофиброзни промени и карциноматоза. От лабораторните изследвания: CRP - 220, 88 mg/ l; бърз тест за IgG/IgM антитела положителен и за двете; проба за RT-PCR тест взета от назофарингеален секрет - положителен резултат; Левкоцити - 12.31 10^9/l; Лимфоцити % - 9,4%; LDH - 560 U/I; Феритин - 3580,4 ng/ml, Д-димер 19.54 mcg/ml и Сат. О2 98%. В същия ден, пациентът прогресира до тахидиспнея и Сат. О2 87% на фона на 3л/мин кислородотерапия, като на следващия ден тази стойност се покачва до 97% и в по-следващия – 94% на стаен въздух. Вследствие антибиотичната терапия, CRP спада до 52 mg/l и пациентът остава стабилен до изписването си на 15ти ден.Фигура 2. Контролно рентгеново изследване след 4 дни показва множество ретикуларни изменения и суперпонирани зони тип “матово стъкло” с периферно разположение двустранно. Ангажирани са всички белодробни полета. Фигура 3. Контролна рентгенография на 8 ден. Без съществена динамика.Фигура 4. Контролна рентгенография на 14 ден. Изследването показа персистиране на инфилтративните засенчвная, без съществена динамика в находката.


Окончателна диагноза: Вирусна пневмония, причинена от коронавирус (SARS-CoV-2) - COVID 19


Дискусия:

За съжаление проучванията, относно тежестта на протичане, необходимостта от скрининг и препоръките за терапия при пациенти със съпътстващо раково заболяване са оскъдни и все още неубедителни. Ретроспективно проучване на случаите на 28 онкоболни пациенти, инфектирани с коронавирус в Ухан, Китай, показва висок процент на смъртност и тежко клинично протичане. Въпреки това, данните са безкрайно недостатъчни, за да се обсъжда стандартизиран алгоритъм за поведение. Нашият случай демонстрира няколко аспекта на коморбидността между COVID-19 и онкологично забояляване. Първо, изключително трудно е отдиференцирането на хронични / хронично прогресиращи оплаквания свързани с основното заболяване от такива асоциирани с COVID-19, особено когато са засегнати „типичните“ органни системи. Точно поради тази причина ние не успяхме да идентифицираме инфекцията. Второ, поставя се въпроса дали трябва да има стандартизиран скрининг за онкоболни пациенти и какъв да е той. Трето, ако допускаме, че има на практика асимптомни пациент, то тогава такъв скрининг трябва ли да се прилага по-масово? Четвърто, пациенти със заболявания имитиращи COVID-19 инфекция (белодробни и гастроинтестинални симптоми) как биват триажирани клинически, преди извършването на параклиничните изследвания? Всички тези въпроси са актуални за ежедневната практика и нямат към момента дефинитивни отговори. В нашия случай, пациетът бе изписан след двукратен отрицателен RT-PCR с възстановяване на изходния белодробен статус, но последиците от контакта му с невъоръжен персонал все още не могат да бъдат обективизирани.


Диференциална диагноза:

Вирусна пневмония с етиология, различна от SARS-CoV-2; други заболявания, протичащи с дифузни промени тип матово стъкло.


Какво да запомним:

Пациенти с положителни серологични и имунологични проби за COVID-19 могат да са асимтомни. В нашия случай коморбидността COVID-19 с онкологично заболяване протече с добър изход, въпреки цитираните международни статистики.Трябва ли да се стандартизира алгоритъм за скрининг на болни, независим от клиничния им статус и в какви контингенти пациенти би било редно да се прилага?


Библиография:

1. Zhang L, Zhu F, Xie L, et al. Clinical characteristics of COVID-19-infected cancer patients: a retrospective case study in three hospitals within Wuhan, China. Ann Oncol. 2020;31. https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.03.296. 2. Miyashita H, Mikami T, Chopra N, Yamada T, Chernyavsky S, Rizk D, Cruz C., Do patients with cancer have a poorer prognosis of COVID-19? An experience in New York City. Ann Oncol. 2020 Apr 21; doi: 10.1016/j.annonc.2020.04.006.  3. Oh WK. COVID-19 infection in cancer patients: early observations and unanswered questions. Ann Oncol. 2020;31. https://doi.org/10.1016/j. annonc.2020.03.297. 4. Xu Z, Shi L, Wang Y, et al. Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome. Lancet Respir Med. 2020;8: 420e422. 5. Xia Y, Jin R, Zhao J, Li W, Shen H. Risk of COVID-19 for patients with cancer. Lancet Oncol. 2020;21:e180.1

2

3

4

5

6

7